Shane Logo

Création du logo du yacht Shane par O2Gam